TÜRK PATENT BAŞVURUSU

Firmamız, Türkiye’de yapılan ulusal patent başvurularını Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapmaya ve takip etmeye yetkilidir. Türk patentleri Türkiye sınırlarında 20 yıl koruma sağlayacak şekilde tescil edilmektedir. Başvurular, başvuru sahibinin seçtiği bir otorite tarafından araştırma ve inceleme aşamalarına tabi tutulmaktadır. Başvuru sahibi ayrıca araştırma raporunun alınmasını takiben incelemesiz patent alma hakkına da sahiptir. Bu durumda patent başvurusu esas incelemeye tabi tutulmaksızın 7 yıllık bir koruma sağlayacak şekilde tescil edilmektedir. Türkiye’deki ulusal patent başvuru süreçlerini genel olarak özetleyen basitleştirilmiş bir çizelge aşağıda verilmektedir.


Başvuru Aşaması

Resmi Harçlar: 35-TL (temel başvuru ücreti)

Bunun yanında en erken rüçhan tarihi veya başvuru tarihinden itibaren 15 ay içerisinde araştırma ücretinin ödenmesi ve araştırma talebinin yapılması gerekmektedir. Türk Patent Enstitüsü adına araştırma faaliyeti gerçekleştiren ve farklı ücretler uygulayan bir dizi araştırma otoritesi bulunmaktadır.

 

Rus Patent Ofisi : USD-354,00
Avusturya Patent Ofisi : EUR-1.040,00
İsveç Patent Ofisi : EUR-1.180,00
Danimarka Patent Ofisi : EUR-1.298,00
Avrupa Patent Ofisi : EUR-2.762,00

 

Başvuru sahibi bahsedilen 15 ay içerisinde yukarıdaki otoritelerden birini seçip ilgili ücreti ödedikten sonra araştırma safhası bu şekilde başlamış olur.

Muhtemel İlave Masraflar:
Türk patent başvurularında istem sayısı veya tarifname sayfasına bağlı ilave ücretler bulunmamaktadır. Fakat araştırmanın yurtdışında yapılmasından dolayı yabancı dilde tercüme maliyetleri doğmaktadır.

Başvuru Dili:
Ulusal patent başvuruları normalde Türkçe olarak yapılır ve araştırma talep edildiği sırada araştırma otoritesine bağlı olarak İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde tercüme de sunulması gerekir. Fakat ulusal patent başvuruları ilave bir ücretin ödenmesi ve Türkçe tercümenin bir ay içinde sunulması kaydıyla İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinde de yapılabilir.

Türk Patent başvurularının gerekleri:
Başvuru sahibi, kanunun ön gördüğü aşağıdaki temel gereklilikleri sunmak durumundadır:

- Türk patent başvurusu başvuru dilekçesi,
- Buluşa ait bir tarifname,
- Bir veya daha fazla istem,
- (varsa) tarifname veya istemlerde atıf yapılan çizimler,
- Özet,
- Resmi harçların ödendiğine ilişkin belgeler.

İnceleme Aşaması

Resmi Harçlar:
Seçilen İnceleme Kurumuna ait resmi harçlar. Başvuru sahibinin aynı başvuru için araştırma otoritesi olarak görev almış olan otoriteyi incelemede de seçmesi durumunda özel indirimler mevcuttur. Fakat araştırma otoritesi ile inceleme otoritesinin aynı olması gibi şart bulunmamaktadır.

İlave Gereklilikler:
Başvuru sahibi Türk Patent Enstitüsü adına görev alacak ve incelemeyi gerçekleştirecek yabancı İnceleme Otoritesini seçmek durumundadır. Bu yetkiye sahip inceleme otoriteleri ve ilgili resmi harçları aşağıda verilmektedir:

 

Rus Patent Ofisi : USD-354,00
Avusturya Patent Ofisi : EUR-680,00
İsveç Patent Ofisi : EUR-944,00
Danimarka Patent Ofisi : EUR-885,00

 

Türk Patent Enstitüsü, ilk inceleme raporunun olumsuz bir görüş içermesi durumunda esasen “inceleme döngüleri” uygulamaktadır. Başvuru sahibi bu durumda birinci inceleme raporuna yanıt vermeye ve 2. inceleme ücretini ödemeye davet edilir (2. döngü). İkinci inceleme raporu patentlenebilirlik bakımından hala olumsuz bir görüş içeriyorsa başvuru sahibine son bir şans verilerek söz konusu olumsuzlukları gidermeye ve inceleme ücretini tekrar ödemeye davet edilir (üçüncü döngü). Üçüncü inceleme raporu hiçbir istemi patentlenebilir görmezse başvuru reddedilir. İnceleme raporlarının en az bir istemi patentlenebilir görmesi durumunda başvuru, olumlu istemlere bağlı olarak tescil alabilir.

Tescil Aşaması

Resmi Harçlar: 270-TL
TPE, başvurunun tescil edilebilirliğine kanaat getirirse başvuru sahibini yukarıda belirtilen belge düzenleme ücretini ödemeye davet eder.

Yıllık Sicil Kayıt Ücretleri

Türk patent başvuruları, başvuru tarihinden itibaren ikinci ve sonraki yılların her birinde yıllık sicil kayıt ücretlerine tabidir. Yıllık ücret, başvuru tarihi ile aynı gün ve ayı taşıyan yıldönümü tarihine kadar ödenmelidir. Bu ödemenin yapılmaması durumunda ilave bir ücretle 6 aylık ek süre dahilinde ödeme yapmak mümkündür.

Yıllık sicil kayıt ücretinin ilave 6 aylık sürede ödenmemesi durumunda başvuru ile ilgili haklar sona erer. Bu durumda haklar ancak mücbir sebep talebi ile canlandırılabilse de TPE “elde olmayan sebeplerin” ispatını ve başvuru sahibinin elinden gelen her türlü önlemi aldığına ilişkin delilleri şart koşmaktadır.  

Temyiz

Normal şartlar altında TPE’nin kararları bir çeşit temyiz kurulu gibi görev yapan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun önüne getirilebilmektedir. Fakat patentlenebilirlik gibi işin esasına ilişkin kararlar genellikle İnceleme Raporlarından sapma göstermemektedir. Bu sebeple söz konusu kurul genellikle tescil sürecinde vuku bulmuş olabilecek kural hatalarına ilişkin hüküm tesis eder. Bu kurulun kararlarına Ankara’da bulunan Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri nezdinde itiraz edilebilmektedir.

İtirazlar / Üçüncü Kişi Görüşleri

Mevcut patent kanunumuz Türkiye’de tescil edilen patentlere tescil sonrası itirazı mümkün kılmamaktadır. Tescil sonrası hukuki işlem olarak üçüncü kişilerin tek şansı, yetkili mahkemelere başvurarak patentin hükümsüzlüğüne ilişkin dava açmak olmaktadır.

Fakat tescil prosedürünün sadece belli noktalarında üçüncü kişi görüşlerinin sunulması mümkündür. Sürecin diğer kısımlarında üçüncü kişi görüşü sunmanın hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

Bu görüşlerin sunulmasına ilişkin ilk zamanlama noktası, araştırma raporunun resmi bültende yayınlanmasını takip eden  altı aylık süredir. Bu görüşler eğer iki dilde sunulmazsa (Türkçe ve İnceleme Otoritesinin kabul ettiği yabancı dil) hiçbir etki yaratmayabilir, zira görüşleri yabancı İnceleme Otoritesi de anlamalıdır. Üçüncü kişi görüşleri yine de başvuru sahibi tarafından göz önünde bulundurularak istemlerinin koruma kapsamını kısıtlama ve hatta sunulan bilinen teknik belgelerinin kuvvetine göre başvurusunu geri çekme yönünde baskı yaratabilir.

Fakat başvuru sahibinin sunulan üçüncü kişi görüşlerini dikkate almaksızın  incelemesiz patent talep etme hakkı da mevcuttur. Bu talep, resmi patent bülteninde yayınlanır ve üçüncü kişilere inceleme talep etme hakkı tanınmasının yanında görüşlerini iki dilde sunma (Türkçe ve inceleme otoritesinin kabul ettiği yabancı dil) şansı da tanır. Fark edileceği üzere bu son durumda inceleme talebi üçüncü kişilerce yapıldığından ilgili inceleme ücretleri de üçüncü kişilerce ödenmelidir. Üçüncü kişi görüşlerinin diğer aşamalarda, örneğin inceleme aşamasında sunulmasına imkan bulunmamaktadır.